Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

дек. 2013

дек. 2012

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

110

2 811

В. Печалба от дейността

4

0

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

110

2 811

Д. Печалба преди облагане с данъци

4

0

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

4

0

Ж. Нетна печалба за периода

4

0

Всичко (Г+ V + Е):

114

2 811

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

102

49

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

114

58

В. Загуба от дейността

0

2 753

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

114

58

Д. Загуба преди облагане с данъци

0

2 753

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

0

2 753

Ж. Нетна загуба за периода

0

2 753

Всичко (Г + E):

114

2 811

 

 

 

БАЛАНС

дек. 2013

дек. 2012

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

26 539

26 606

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

758

1 107

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

27 297

27 713

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

25 348

23 833

I. Основен капитал

24 000

24 000

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

-

-

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

261

1 966

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 688

1 914

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):

27 297

27 713


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

дек. 2013

дек. 2012

А. Парични потоци от оперативна дейност

-3

0

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

4

0

В. Парични потоци от финансова дейност

0

0

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

1

0

Д. Парични средства в началото на периода

0

33

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:

1

33


Selected data supplied by Infostock Infostock