Северкооп Гъмза Холдинг АД-СофияСЪКРАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ С НАТРУПВАНЕ
OT НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
(неконсолидиран)

   

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

РАЗХОДИ

 

 

А. Разходи за дейността

 

 

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

В. Печалба от дейността

Г. Общо разходи (Б+ III +IV)

Д. Печалба преди облагане с данъци

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)

Ж. Нетна печалба за периода

Всичко (Г+ V + Е):

 

 

 

ПРИХОДИ

 

 

А. Приходи от дейността

 

 

I. Нетни приходи от продажби на:

Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):

В. Загуба от дейността

Г. Общо приходи (Б + IV + V)

Д. Загуба преди облагане с данъци

E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)

Ж. Нетна загуба за периода

Всичко (Г + E):

 

 

 

БАЛАНС

АКТИВИ

 

 

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

 

 

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ

 

 

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Основен капитал

Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАТИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

А. Парични потоци от оперативна дейност

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

В. Парични потоци от финансова дейност

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:


Selected data supplied by Infostock Infostock